Free cookie consent management tool by TermsFeedUpdate cookies preferences

Vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser.

Generelle betingelser

1. Anvendelse.

1.1. Nærværende almindelige betingelser finder anvendelse, når leverandøren leverer produkter til bestilleren. Hvis parterne skriftligt har aftalt betingelser, der afviger fra nærværende betingelser, skal parternes særlige aftale gælde i de pågældende tilfælde.

1.2. Ved produkter forstås i nærværende almindelige betingelser de produkter, der bliver defineret og specificeret nærmere i hver enkelt aftale.

1.3. Ved aftale(n) forstås i nærværende almindelige betingelser hver enkelt aftale med hensyn til levering af produkter. Nærværende almindelige betingelser udgør en integreret del af hver sådan aftale.

2. Tegninger, beskrivelser og andre dokumenter.

2.1. Oplysninger om produktet er bindende, hvis der udtrykkeligt henvises til dem i aftalen. De oplysninger, der findes i kataloger, prospekter m.m. er omtrentlige. Tekniske data oplyses med forbehold for konstruktionsændringer.

2.2. Leverandøren er og forbliver eneejer af enhver immateriel rettighed, der er forbundet med produktet. Tegninger, beskrivelser, programmel og anden teknisk dokumentation, som den ene part har udleveret til den anden part, må ikke bruges til andre formål end det, de er overdraget til. Materialet må heller ikke kopieres eller på anden vis reproduceres uden samtykke fra den part, der har udleveret materialet.

2.3. Leverandøren skal senest ved leveringen vederlagsfrit stille et eller flere eksemplarer, afhængigt af det aftalte, tegninger og eller andre tekniske dokumenter til rådighed for bestilleren, således at bestilleren kan sørge for montering, igangsætning, drift og vedligehold (herunder også løbende reparationer) af samtlige af produktets dele. Andre dokumenter såsom måleprotokol og certifikater stilles til rådighed efter aftale mod godtgørelse. Leverandøren er ikke forpligtet til at stille tegninger og dokumenter vedrørende fremstillingen af produktet eller reservedele til rådighed.

3. Leveringsprøve.

3.1. Såfremt der er aftalt leveringsprøver, skal disse udføres hos bestilleren for dennes regning, dog ikke for så vidt angår leverandørens medvirken.

3.2. Såfremt parterne ikke har aftalt nærmere detaljer om de tekniske krav og om, hvordan leveringsprøven skal udføres, skal denne udføres i overensstemmelse med normal praksis i den pågældende industri i leverandørens land. Leverandøren skal føre protokol over leveringsprøven, og bestilleren skal have protokollen. Er produktet ikke i overensstemmelse med det aftalte, skal leverandøren snarest muligt sørge for, at produktet bringes i overensstemmelse med det aftalte, hvis afvigelsen ikke er uden betydning for anvendelsen af produktet. Bestilleren har derefter ret til at forlange en ny leveringsprøve.

3.3. Bestilleren skal meddele, om leveringsprøven er godkendt eller ej senest fem dage efter, at prøven har fundet sted. Leveringsprøven skal godkendes i leveringsprotokollen. Prøven anses for godkendt ved den af de følgende omstændigheder, der falder først:

a) Bestilleren godkender leveringsprøven.

b) Bestilleren burde med rimelighed have godkendt leveringsprøven.

c) Der er gået fem dage, siden prøven blev foretaget, og bestilleren har ikke fremført nogen begrundede indvendinger mod prøven.

d) Produktet kan tages i brug som forudsat.

3.4. Bestilleren skal altid godkende leveringsprøven, selv om der foreligger en afvigelse fra det aftalte, hvis afvigelsen er uden betydning for den tilsigtede anvendelse.

3.5 Hvorvidt bestilleren har godkendt leveringsprøven eller ej, har ingen indflydelse på hans forpligtelse til at betale.

4. Pris og betaling.

4.1. Salg sker til de priser, som leverandøren anvender på tidspunktet for aftalens indgåelse. Alle priser gælder eksklusive moms og andre offentlige afgifter. Ændres en vekselkurs mere end 2% efter, at bestilleren har modtaget leverandørens tilbud eller lignende, har leverandøren ret til at ændre prisen. Dette gælder uanset, om parterne særskilt har aftalt en bestemt pris.

4.2. Betaling skal erlægges mod faktura. Bestilleren har ikke i nogen tilfælde, heller ikke ved forsinkelser eller fejl, ret til at undlade at betale. Er betalingen forsinket, påløber der morarenter fra forfaldsdagen. Morarenten beløber sig til den til enhver tid gældende rente kaldet ”main refinancing facility of the European Central Bank” med tillæg af otte procentpoint.

4.3. Viser det sig efter købet, at bestillerens handlemåde eller økonomiske forhold er af en sådan karakter, at der er grund til at antage, at han ikke vil erlægge fuld betaling, har leverandøren ret til at indstille fuldførelsen og tilbageholde sin ydelse. Har leverandøren allerede afsendt produktet, og det viser sig, at det forholder sig med bestilleren som nævnt i forrige sætning, har leverandøren ret til at hindre, at produktet udleveres til bestilleren. Leverandøren skal snarest muligt skriftligt give bestilleren besked om sin beslutning om at indstille fuldførelsen.

4.4. Leverandøren har ret til skriftligt at ophæve aftalen, hvis ikke hele eller dele af købesummen er betalt tre måneder efter forfaldsdatoen. I sådanne tilfælde har leverandøren ret til erstatning for den skade, han lider. Erstatningen kan dog ikke overstige købesummen for produktet/produkterne i overensstemmelse med nærværende aftale.

5. Levering og leveringstid samt ansvarsbegrænsning.

5.1. Er leveringsklausul aftalt, skal denne fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ”Ex Works”.

5.2. Skal leveringen ske inden for et vist tidsrum, regnes tiden fra den dato, hvor aftalen indgås. Fristen begynder dog ikke at løbe, før leverandøren enten har fået betaling, hvis denne skal erlægges inden fremstillingen påbegyndes, eller har opnået de nødvendige licenser og tilladelser eller har fået de nødvendige tekniske data og instruktioner.

5.3. Forsinkes leveringen på grund af omstændigheder, som i henhold til punkt 11.1. udgør en fritagelsesgrund, eller på grund af bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, som det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal også forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

5.4. Hvis leverandøren ikke leverer produktet rettidigt, har bestilleren ret til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at fastsætte en sidste rimelig frist for levering. Såfremt leverandøren heller ikke leverer inden for denne frist, kan bestilleren ved skriftlig meddelelse til leverandøren hæve aftalen.

5.5 Hæver bestilleren aftalen i henhold til punkt 5.4., har han ret til godtgørelse fra leverandøren for den direkte merudgift, han er blevet påført ved at skulle anskaffe et tilsvarende produkt fra anden side, dog begrænset til 7,5% af prisen for produktet. Hvis bestilleren ikke hæver aftalen, er han ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af leverandørens forsinkelse.

5.6 Undlader bestilleren at tage imod produktet på den fastsatte dato, skal betaling alligevel erlægges, som om leveringen har fundet sted som aftalt, og bestilleren skal godtgøre leverandøren for dennes direkte meromkostninger, som bestillerens undladelse har påført ham.

6. Ansvar for fejl samt ansvarsbegrænsning.

6.1. Hvis produktet afviger fra den specifikation, som parterne har aftalt, skal den anses for at være behæftet med fejl, såfremt afvigelsen ikke er uden betydning for den tilsigtede anvendelse. Leverandøren kan drages til ansvar for fejl, der skyldes fejl og mangler ved konstruktion, materiale eller fremstilling.

6.2. Oplysninger om produktets anvendelsesområde eller applikation, som ikke udgør en del af specifikationen, og som leverandøren skal fremskaffe i hvilken form det måtte være, udgør kun en anbefaling. Leverandøren har intet ansvar for sådanne oplysninger eller for applikationen af produktet.

6.3. Leverandøren bærer intet ansvar for fejl, der skyldes, at bestilleren har afgivet fejlagtige, tvetydige eller ufuldstændige oplysninger. Ansvaret omfatter heller ikke fejl forårsaget af omstændigheder, der er opstået efter, at risikoen for produktet er overgået til bestilleren såsom, men ikke begrænset til, fejl, der skyldes normal slitage eller forringelse. Leverandørens ansvar omfatter kun fejl, der viser sig inden for en periode på et år, regnet fra den dato, hvor risikoen for produktet overgik til bestilleren, dog maksimalt 1.760 timers driftstid eller hvis produktets forventede levetid er kortere end det nævnte antal timer, da i produktets forventede levetid (garantiperiode). Garantiperioden gælder ikke sliddele, der normalt holder i mindre end et år.

6.4. Leverandøren forpligter sig til inden for garantiperioden vederlagsfrit og efter eget valg enten at levere et nyt produkt som erstatning for et fejlbehæftet produkt eller at afhjælpe fejlen. Leverandørens forpligtelser omfatter ikke pligten til at bære omkostningerne for erstatningsmedier eller erstatningsvæsker såsom for eksempel kølemedier. Afhjælpning kan ske enten hos leverandøren eller hos bestilleren, afhængigt af, hvad leverandøren anser for mest hensigtsmæssigt. For erstatningsprodukter eller erstatningsdele, som leverandøren har stillet til rådighed for bestilleren, gælder den garantiperiode, der fremgår af punkt 6.3. Hvis leverandøren gør krav på udskiftede dele eller et udskiftet produkt, skal ejendomsretten over disse eller dette tilkomme ham. Bestilleren bærer eventuelle destruktionsomkostninger.

6.5. Transport af fejlbehæftede dele eller produkter til leverandøren sker for bestillerens regning og risiko, mens transport af en udskiftet eller repareret del eller produkt til leveringsstedet sker for leverandørens regning og risiko. Hvis leverandøren udfører afhjælpning hos bestilleren, skal sidstnævnte betale rejseudgifter samt kost i rejse- og arbejdstid for leverandørens personale. Bestilleren skal bære de merudgifter, der opstår ved, at produktet befinder sig på et andet sted end leveringsstedet.

6.6. Leverer leverandøren ikke et erstatningsprodukt eller afhjælper fejlen inden for rimelig tid efter, at bestilleren har reklameret fejlen, har bestilleren ret til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at hæve aftalen i henseende til det fejlbehæftede produkt. Hæver bestilleren aftalen, har han ret til godtgørelse fra leverandøren for den direkte merudgift, han er blevet påført ved at skulle anskaffe et tilsvarende produkt fra anden side, dog begrænset til 7,5% af prisen for produktet.

6.7. Ved at levere en eller et behørigt repareret eller udskiftet del eller produkt, skal leverandøren anses for at have opfyldt sine forpligtelser i overensstemmelse med dette punkt. Hvis afmontering eller montering medfører indgreb i andet end produktet, skal bestilleren stå for det arbejde og de udgifter, der opstår af dette.

6.8. Bestilleren skal umiddelbart efter modtagelsen undersøge produktet i overensstemmelse med god forretningsskik.

6.9. Bestilleren kan ikke påberåbe sig fejl, hvis bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren besked herom inden 15 dage fra det tidspunkt, hvor fejlen blev konstateret eller burde have været konstateret, dog senest et år fra den aftalte leveringsdato eller den senere dato, når leverandøren har opfyldt sine forpligtelser i overensstemmelse med den aftalte leveringsklausul. Fremsætter bestilleren en reklamation på grund af en fejl, og det viser sig, at leverandøren ikke kan drages til ansvar for fejlen, har leverandøren ret til godtgørelse for de omkostninger, som reklamationen har påført ham.

6.10. Leverandøren kan i stedet for afhjælpning eller omlevering tilbagebetale købesummen. Bestilleren skal da overdrage produktet i uændret tilstand. Hvis dette ikke er muligt, skal leverandøren ved afregningen af købesummen godskrives for et beløb, der svarer til værdien af det, der beholdes.

7. Ansvar for person- og tingskade samt ansvarsbegrænsning.

7.1. Bestilleren skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning, leverandøren drages til ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som leverandøren i henhold til punkt 7.2., 7.3. og 8.2. ikke er ansvarlig for over for bestilleren.

7.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for tingskade, som produktet forvolder på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden sker, mens produktet er i bestillerens besiddelse, eller på produkter, der er fremstillet af bestilleren, eller på produkter, hvori bestillerens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af produktet.

7.3. Leverandørens ansvar for skader, som produktet forårsager på personer eller på fast ejendom eller løsøre, som tilhører bestilleren eller tredjemand, skal under alle omstændigheder være begrænset til EUR 500.000 pr. skadetilfælde. Bestilleren skal holde leverandøren skadesløs for ethvert sådant ansvar, der overstiger ovennævnte beløb.

7.4. Fremsætter tredjemand krav mod leverandøren eller bestilleren om erstatning for skade eller tab, som der refereres til i 7.2. eller 7.3., skal den anden part straks underrettes derom.

7.5. Leverandøren og bestilleren er forpligtede til at lade sig indstævne for den domstol eller den voldgiftsret, der behandler erstatningskrav mod en af dem, hvis grundlaget for kravet er skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede produkt. Det indbyrdes forhold mellem leverandøren og bestilleren skal dog altid afgøres på den måde, som nærværende aftale foreskriver.

8. Skadeserstatning samt ansvarsbegrænsning.

8.1. Ved forsinkelse eller fejl har bestilleren ret til erstatning i overensstemmelse med det, der fremgår af punkt 5.5. og 6.6. Derudover har bestilleren ret til erstatning med de begrænsninger, der følger af punkt 8.2. og 8.3. nedenfor, hvis leverandøren i stedet for at afhjælpe fejl vælger at tilbagebetale købesummen i henhold til punkt 6.10. Hvis leverandøren i samarbejde med bestilleren i overensstemmelse med den aftale, parterne har indgået, har udviklet produktet for egen regning, har leverandøren ikke i nogen henseende ansvaret for forsinkelse af leveringen eller for fejl i produktet. Det samme gælder for produkter, som leverandøren vederlagsfrit har overdraget eller lånt ud til bestilleren.

8.2. Leverandøren kan ikke i noget tilfælde drages til ansvar for produktionsbortfald, udebleven fortjeneste eller anden form for økonomisk tab.

8.3. Bestillerens ret til erstatning er, så vidt der ikke er aftalt andet, altid begrænset til et beløb, der svarer til 7,5% af købesummen for produktet. Leverandørens ansvar er begrænset i henhold til nærværende aftale, uanset om aftalen hæves eller ej.

8.4. Bortset fra de følger, der er fastsat i nærværende aftale er ethvert krav fra bestillerens side med påberåbelse af fejl eller forsinkelse udelukket. Denne begrænsning af leverandørens ansvar gælder dog ikke, hvis denne har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

9. Ejendomsretsforbehold.

9.1. Produktet forbliver leverandørens ejendom indtil dette er fuldt ud betalt.

10. Tavshedspligt.

10.1. En part må ikke uden den anden parts samtykke udlevere dokumenter til tredjemand eller på anden vis videregive oplysninger af fortrolig art om aftalen eller om den anden part, andet end i den udstrækning det er nødvendigt for aftalens gennemførelse. Parterne skal pålægge personalet tavshedspligt eller på anden hensigtsmæssig vis sikre, at tavshedspligten overholdes. Tavshedspligten gælder ikke informationer, som en part på behørig vis kan bevise er kommet til vedkommendes kendskab på anden vis end gennem aftalen, eller som er almindeligt kendte. Tavshedspligten gælder fortsat, selv om aftalen i øvrigt ophører med at gælde.

11. Fritagelsesgrund.

11.1. Omstændigheder, der forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør overholdelsen af en parts forpligtelser i henhold til aftalen, og som den pågældende part ikke har nogen indflydelse på, såsom men ikke begrænset til lynnedslag, brand, jordskælv, oversvømmelse, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af større omfang, oprør eller optøjer, rekvireringer, beslaglæggelse, valutarestriktioner, epidemier, indgreb fra myndighedernes side, restriktioner af drivkraft, generel knaphed på transporter, varer eller energi eller strejke, blokade, lockout eller anden arbejdskonflikt, uanset om den pågældende aftalepart er part i konflikten eller ej, samt fejl i eller forsinkelse af levering fra underleverandører pga. ovennævnte omstændigheder, fritager parterne for deres ansvar og giver ret til den nødvendige tidsforlængelse og fritagelse fra bøder og andre retslige følger. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig fritagelsesgrund, skriftligt at underrette den anden part herom, umiddelbart efter, at han har konstateret eller burde have konstateret, at der forelå fritagelsesgrund.

11.2. Hvis en overholdelse af aftalen forhindres i længere tid end seks måneder pga. omstændigheder, der er anført i punkt 11.1, har hver af parterne ret til, uden erstatningspligt for skade eller andet, at fratræde nærværende aftale.

11.3 Leverandøren har tilsvarende ret til at påberåbe sig punkt 11.1 og 11.2 i situationer hvor de nævnte omstændigheder vel ikke forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør overholdelsen af dennes forpligtelser i henhold til aftalen, men fordyrer opfyldelsen med mere end 9%.

12. Eksport- og importlicens, certificering m.m.

12.1. Leverandørens forpligtelse til at levere produktet er betinget af, at denne opnår og bibeholder de nødvendige eksport-, import- og reeksporttilladelser. Hvis der ikke opnås de fornødne tilladelser, eller hvis en allerede opnået tilladelse tilbagekaldes, og der ikke er tale om forsømmelse fra leverandørens side, er leverandøren fritaget for sin forpligtelse til at levere produktet, og bestilleren kan i så fald ikke drage leverandøren til ansvar.

12.2. Bestilleren forpligter sig til i fornødent omfang at medvirke til at opnå eksport- eller importlicens vedrørende det købte produkt samt til ved eventuel reeksport af produktet eller af et andet produkt, som det købte produkt helt eller delvist indgår i, at indhente de nødvendige tilladelser og følge gældende bestemmelser.

12.3. Bestilleren skal bære eventuelle udgifter til certificering af produktet.

13. Lovvalg og tvist.

13.1. For nærværende aftale finder dansk lov anvendelse, med undtagelse af lovvalgsreglerne.

13.2. Tvister vedrørende leverandørens erstatningskrav skal ved udebleven betaling kunne afgøres ved byretten på leverandørens hjemsted. Øvrige tvister i forbindelse med nærværende aftale skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsproceduren skal finde sted i København.

14. Ugyldighed.

14.1. Krav mod leverandøren bortfalder, hvis der ikke er indledt domstols- eller voldgiftsprocedure i overensstemmelse med punkt 13.2 inden for to år fra produktet er afleveret.

Hold dig opdateret – tilmeld dig Thiim’s nyhedsbrev

Få det på mail 1-2 gange om måneden, og følg med i nye produkter og andre nyheder.